วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ คลิกที่นี่
ผลสรุปการทำแบบสอบถาม คลิกที่นี้

พรบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการใช้งาน

                 
-มาตรา ๖๓ รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนำและโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จำเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจำเป็น

 -มาตรา ๖๔ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

-มาตรา ๖๕ ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

-มาตรา ๖๖ ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

-มาตรา ๖๗ รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย

-มาตรา ๖๘ ให้ มีการระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลกำไรที่ได้จากการดำเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน รวมทั้งให้มีการลดอัตราค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อ การพัฒนาคนและสังคม
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
                          - มาตรา ๖๙ รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริมและประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สื่อการสอน Photoshop


แนะนำตัว

สวัสดีครับ ผมชื่อ ด.ช.ณัฐพงศ์ เฟื่องฟูนวกิจ
ตอนประถมมาจาก โรงเรียนปัญญาวิทยา
กำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนวัดราชโอรส
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 เลขที่ 9
เกิดวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2541 อายุ 14
ชื่อเล่น เจมส์
ครูที่ปรึกษาประจำ คือ
1.อาจารย์ นงเยาว์ บุญเรือง
2.อาจารย์ ณิชาภา ดอนกันหา
สีที่ชอบ ฟ้า
อาหารที่ชอบ ข้าวเป็ดย่าง
ผลไม้ที่ชอบ เงาะ กล้วย ส้ม
ผักที่ชอบ มะละกอ ผักกระเพรา
กีฬาที่ชอบเล่น ฟุตบอล ฟุตซอล แฮนด์บอล
สัตว์เลี้ยงที่ชอบคือ ปลา นก
สัตว์ที่ไม่ชอบ -
ราศี กันย์
สถานที่ที่ชอบคือ สถานที่ที่มีต้นไม้เยอะๆ อากาศร่มรื่น เย็นสบาย
ประเทศที่อยากไปเที่ยว คือ ญี่ปุ่นเพราะเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆ
อาชีพที่ใฝ่ฝันคือ วิศวะกร
กรุ๊ปเลือด O
งานอดิเรก ฟังเพลง ดูโทรทัศน์ เล่นคอมพิวเตอร์
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด